• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อนุโสภโณ
วัดห้วยม่วง
2
โฆสโก
วัดกำแพงแสน
3
ทีปธมฺโม
วัดวังน้ำเขียว
4
ฉนฺทสุโภ
วัดเจริญราษฎร์บำรุง
5
อตฺตสุโภ
วัดกำแพงแสน
6
สิริธมฺโม
วัดศาลาตึก
7
วิชิโต
วัดเจริญราษฎร์บำรุง
8
กมฺมสุโภ
วัดไร่แตงทอง
9
สุทฺธิมโน
วัดหนองเจริญธรรม
10
วรสุทฺโท
วัดวังน้ำเขียว
11
สนฺตจิตฺโต
วัดทุ่งกระพังโหม
12
เตชพโล
วัดบ่อน้ำจืด
13
อาภากโร
วัดนิยมธรรมวราราม
14
สิริวิชโย
วัดลาดหญ้าไทร
15
กลฺยาณธโร
วัดหนองปลาไหล
16
ยุตฺตธมฺโม
วัดบ่อน้ำจืด
17
ชยสิทฺโธ
วัดท่าเสา
18
อาสโภ
วัดประชาราษฎร์บำรง
19
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดเจริญราษฎร์บำรุง
20
นาคเสโน
วัดทะเลบก
21
รตนโชโต
วัดห้วยม่วง
22
ญาณสีโล
วัดดอนมะกอก
23
เขมปญฺโญ
วัดบ่อน้ำจืด
24
ฐิตสีโล
วัดหนองเจริญธรรม
25
สีลเตโช
วัดทุ่งกระพังโหม
26
เนมิตฺตโก
วัดเจริญราษฎร์บำรุง
27
ธมฺมิโก
วัดกำแพงแสน
28
ฐิตสํวโร
วัดบ่อน้ำจืด
29
ปสนฺโน
วัดไร่แตงทอง
30
จิตฺตกโร
วัดวังน้ำเขียว
31
จิตฺตวิสุทฺธิ
วัดห้วยม่วง
32
อาทิจฺโจ
วัดหนองปลาไหล
33
สุตาคโม
วัดลาดหญ้าไทร
34
ภทฺทปญฺโญ
วัดประชาราษฎร์บำรง
35
สมจิตฺโต
วัดพระปฐมเจดีย์
ทั้งหมด 35 รายการ
1 / 1