• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติภทฺโท
วัดตุ๊กตา
2
กิตฺติทินฺโน
วัดพุทธธรรมรังษี
3
อตฺตสาโร
วัดโคกเขมา
4
ปุญฺญาธิโก
วัดกลางบางพระ
5
เขมจาโร
วัดธรรมมณฑล (ธ)
6
ภูริปญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
7
สุทฺธจิตฺโต
วัดท่าใน
8
กตสาโร
วัดสว่างอารมณ์
9
กิตฺติโก
วัดท่าตำหนัก
10
นนฺทเมธี
วัดสิงห์
11
ขนฺติพโล
วัดวิมุตตาราม
12
อินฺทปญฺโญ
วัดท่าใน
13
โกวิโท
วัดโคกเขมา
14
สุทสฺสโน
วัดพุทธธรรมรังษี
15
จิตฺตกาโร
วัดห้วยพลู
16
ฐิตธมฺโม
วัดห้วยพลู
17
จิรวฑฺฒโน
วัดแค
18
กิตฺติชโย
วัดละมุด
19
สุเมโธ
วัดบางพระ
20
ธมฺมธโช
วัดท้องไทร
21
ปญฺญาธโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
22
สิทฺธิปญฺโญ
วัดสำโรง
23
สญฺญโม
วัดตุ๊กตา
24
สมจิตฺโต
วัดไทยาวาส
25
คุณวนฺโต
วัดโคกเขมา
26
สิกฺขาสโภ
วัดสำโรง
27
ธมฺมิโก
วัดลานตากฟ้า
28
พฺรหฺมปญฺโญ
วัดวังตะกู
29
อริโย
วัดไทยาวาส
30
อตฺถวิญฺญ
วัดศรีมหาโพธิ์
31
ฐานุตฺตโร
วัดงิ้วราย
32
วชิรพโล
วัดหลวง(ประชาบูรณะ)
33
ธนิสฺสโร
วัดสำโรง
34
ฐิตเปโม
วัดตุ๊กตา
35
โฆสธมฺโม
วัดกกตาล
36
วิปุโล
วัดท่าใน
37
อภิปญฺโญ
วัดหลวง(ประชาบูรณะ)
38
สิริสุทฺโธ
วัดเสถียรรัตนาราม
39
สุขิโต
วัดงิ้วราย
40
ญาณวุฑฺโฒ
วัดกลางบางแก้ว
41
ฐิติธมฺโม
วัดตุ๊กตา
42
ญาณสิริ
วัดโคกเขมา
43
สุเมโธ
วัดทุ่งน้อย
44
ธมฺมปารคู
วัดโคกเขมา
45
ปภากโร
วัดไทร
46
ปริชโย
วัดไทร
47
อิสรธมฺโม
วัดน้อยเจริญสุข
48
สุปภาโต
วัดสำโรง
49
ธมฺมรโส
วัดห้วยพลู
50
ขนฺติโก
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
ทั้งหมด 69 รายการ
1 / 2