• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติทินฺโน
วัดพุทธธรรมรังษี
2
ภูริปญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
3
สุทสฺสโน
วัดพุทธธรรมรังษี
4
ปญฺญาธโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
5
ธมฺมิโก
วัดลานตากฟ้า
6
ขนฺติโก
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
7
กตธมฺโม
วัดลานตากฟ้า
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1