• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภู่พยนต์
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
2
วิสุทฺธสีโล
วัดมงคลประชาราม
3
อินฺทโชโต
วัดมงคลประชาราม
4
ฐานิโย
วัดสาลวัน
5
อธิปุญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
6
กตปุญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
7
วรเมธี
วัดสาลวัน
8
ธมฺมโสภโณ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
9
ปญฺญาสิริ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
10
กิตฺติปุญฺโญ
วัดสุวรรณาราม
11
อาภาธโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
12
ถิรธมฺโม
วัดมะเกลือ
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1