• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ขนฺติสุโภ
วัดหว้าเอน
2
ยสินฺธโร
วัดบ้านยาง
3
ฐานุตฺตโร
วัดรางปลาหมอ
4
สุทสฺสโน
วัดม่วงตารศ
5
อภิชาโต
วัดห้วยจระเข้
6
กิตฺติวณฺโณ
วัดดอนยายหอม
7
จารุธมฺโม
วัดบางแขม
8
เมธสิทฺโธ
วัดพระปฐมเจดีย์
9
สมาจาโร
วัดทัพหลวง
10
อนาวิโล
วัดดอนยายหอม
11
จนฺทสาโร
วัดพะเนียงแตก
12
สุนฺทโร
วัดเสนหา
13
ทีปธมฺโม
วัดพระปฐมเจดีย์
14
สิริธมฺโม
วัดอินทราราม
15
มุทิตมโน
วัดพระปฐมเจดีย์
16
อุปสนฺโต
วัดรางปลาหมอ
17
วิสุทฺโธ
วัดธรรมศาลา
18
มหาสิปฺโป
วัดห้วยจระเข้
19
ธมฺมธีโร
วัดหนองกระโดน
20
ปภสฺสโร
วัดเกาะวังไทร
21
สงฺฆรกฺขิโต
วัดโพรงมะเดื่อ
22
อรุโณ
วัดห้วยจระเข้
23
ฐานยุตฺโต
วัดห้วยจระเข้
24
จิรวํโส
วัดทัพยายท้าว
25
ขนฺติโก
วัดบ้านยาง
26
มุทุจิตฺโต
วัดหนองกระโดน
27
ปริปุณฺโณ
วัดทัพยายท้าว
28
โชติปญฺโญ
วัดทัพหลวง
29
สีลสุทฺโธ
วัดลาดหญ้าแพรก
30
ญาณยุทฺโธ
วัดห้วยจระเข้
31
ทินฺนวํโส
วัดโพรงมะเดื่อ
32
ปสนฺโน
วัดดอนยายหอม
33
สิริปุญฺโญ
วัดลาดหญ้าแพรก
34
เมตฺตจิตฺโต
วัดโพรงมะเดื่อ
35
ภูมิโฆสโก
วัดห้วยจระเข้
36
อภิญาโณ
วัดพระปฐมเจดีย์
37
พุทฺธรกฺขิโต
วัดพระปฐมเจดีย์
38
สิริธโร
วัดพระปฐมเจดีย์
39
จารุมโย
วัดหนองกระโดน
40
โรจนวํโส
วัดพระปฐมเจดีย์
41
จนฺทปญฺโญ
วัดดอนยายหอม
42
อธิจิตฺโต
วัดพระปฐมเจดีย์
43
ปภากโร
วัดพระปฐมเจดีย์
44
ภทฺทาจาโร
วัดพระปฐมเจดีย์
45
สุทฺธิเมธี
วัดพระปฐมเจดีย์
46
ญาณสุภโณ
วัดห้วยจระเข้
47
ธมฺมวโร
วัดท่าพูด
48
อธิปุญฺโญ
วัดพระงาม
49
สิทฺธิเมธี
วัดพระงาม
50
รสฺมิปุตฺโต
วัดห้วยจระเข้
ทั้งหมด 107 รายการ
1 / 3