• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิชาโต
วัดห้วยจระเข้
2
เมธสิทฺโธ
วัดพระปฐมเจดีย์
3
มุทิตมโน
วัดพระปฐมเจดีย์
4
มหาสิปฺโป
วัดห้วยจระเข้
5
อรุโณ
วัดห้วยจระเข้
6
ฐานยุตฺโต
วัดห้วยจระเข้
7
ญาณยุทฺโธ
วัดห้วยจระเข้
8
ภูมิโฆสโก
วัดห้วยจระเข้
9
พุทฺธรกฺขิโต
วัดพระปฐมเจดีย์
10
สิริธโร
วัดพระปฐมเจดีย์
11
โรจนวํโส
วัดพระปฐมเจดีย์
12
อธิจิตฺโต
วัดพระปฐมเจดีย์
13
ปภากโร
วัดพระปฐมเจดีย์
14
ภทฺทาจาโร
วัดพระปฐมเจดีย์
15
สุทฺธิเมธี
วัดพระปฐมเจดีย์
16
ญาณสุภโณ
วัดห้วยจระเข้
17
อธิปุญฺโญ
วัดพระงาม
18
สิทฺธิเมธี
วัดพระงาม
19
รสฺมิปุตฺโต
วัดห้วยจระเข้
20
ปิยปุตฺโต
วัดพระปฐมเจดีย์
21
พุทฺธวํโส
วัดพระปฐมเจดีย์
22
ธมฺมทีโป
วัดพระปฐมเจดีย์
23
สุเทโว
วัดพระปฐมเจดีย์
24
ฐิตสิริ
วัดพระปฐมเจดีย์
25
วิชฺชากโร
วัดพระปฐมเจดีย์
26
ปริปุณฺโณ
วัดพระปฐมเจดีย์
27
ธีรวํโส
วัดพระงาม
28
ฐานวโร
วัดห้วยจระเข้
29
ฐิตคุโณ
วัดพระปฐมเจดีย์
30
โชติโก
วัดไผ่ล้อม
31
ชุตินฺธโร
วัดพระปฐมเจดีย์
32
ภทฺทสาโร
วัดพระปฐมเจดีย์
33
สทฺทวโร
วัดพระปฐมเจดีย์
34
วรสาโร
วัดเสนหา
35
ปุญฺญธมฺโม
วัดห้วยจระเข้
36
อคฺคธมฺโม
วัดพระปฐมเจดีย์
37
ปญฺญาเสฏฺโฐ
วัดพระปฐมเจดีย์
38
อินฺทวีโร
วัดห้วยจระเข้
39
นรินฺทโร
วัดสำโรง
40
โรจโน
วัดเสนหา
41
ฐิตสทฺโธ
วัดห้วยจระเข้
42
รวิวณฺโณ
วัดห้วยจระเข้
43
ธมฺมธโร
วัดพระปฐมเจดีย์
44
สุวโจ
วัดไผ่ล้อม
45
อาภากโร
วัดพระปฐมเจดีย์
ทั้งหมด 45 รายการ
1 / 1