• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติวณฺโณ
วัดดอนยายหอม
2
อนาวิโล
วัดดอนยายหอม
3
ปสนฺโน
วัดดอนยายหอม
4
จนฺทปญฺโญ
วัดดอนยายหอม
5
ชยานนฺโท
วัดดอนยายหอม
6
อภิชฺชโว
วัดดอนยายหอม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1