• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สมวํโส
วัดธรรมจริยาภิรมย์
2
โสภโณ
วัดศรีสินมา
3
วรญาโณ
วัดปทุมทองรัตนาราม
4
สุรสุทฺโธ
วัดยกกระบัตร
5
สุภโร
วัดฟุ้งประชาธรรมาราม
6
วรธมฺโม
วัดกระโจมทอง
7
วรพโล
วัดธรรมจริยาภิรมย์
8
ธีรปญฺโญ
วัดดอนโฆสิตาราม
9
ลทฺธคุโณ
วัดโรงเข้
10
ชยสุนฺทโร
วัดสุนทรสถิต
11
ธมฺมวํโส
วัดยกกระบัตร
12
วรญาโณ
วัดกระโจมทอง
13
กิตฺติภทฺโท
วัดธรรมโชติ
14
ปิยธมฺโม
วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง
15
อนนฺโท
วัดดอนโฆสิตาราม
16
กนฺตสีโล
วัดยกกระบัตร
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1