• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เทวธมฺโม
วัดนางสาว
2
มหาญาโณ
วัดนางสาว
3
ขนฺติโก
วัดนางสาว
4
สุชาโต
วัดนางสาว
5
สุภทฺโท
วัดราษฎร์บำรุง
6
สีลวฑฺฒโน
วัดหนองพะอง
7
สมจิตฺโต
วัดท่าเสา
8
เมธิโน
วัดหนองพะอง
9
อธิปุญฺโญ
วัดป่าชัยรังสี
10
ขนฺติโก
วัดนางสาว
11
ธมฺมโชโต
วัดดอนไก่ดี
12
อติชาโต
วัดอ้อมน้อย
13
ฉนฺทกุโล
วัดหนองนกไข่
14
สุทฺธจิตฺโต
วัดอ้อมน้อย
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1