• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตสีโล
วัดครองครุ
2
สนฺติกโร
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
3
ปสนฺนธมฺโม
วัดคลองครุ
4
ปุญฺญกาโม
วัดทองธรรมิการาม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1