• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุนฺทโร
วัดนางชำ
2
สุภาจาโร
วัดหัวตะพาน
3
สุขวฑฺฒโน
วัดลานช้าง
4
ปิยธมฺโม
วัดหินงอก
5
ฐิตปุญฺโญ
วัดนางชำ
6
ขนฺติสาโร
วัดห้วยโรง
7
อริญชโย
วัดอ้อย
8
อธิจิตฺโต
วัดคลองพูล
9
กนฺตวณฺโณ
วัดนางชำ
10
สิริทตฺโต
วัดนางในธัมมิการาม
11
จนฺทโก
วัดนางชำ
12
สุกิจฺโจ
วัดโพธิ์ศรี
13
คุณวโร
วัดสี่ร้อย
14
วชิโร
วัดคูมะนาวหวาน
15
ปิยธมฺโม
วัดตลาดใหม่
16
ปุญฺญสโม
วัดขุมทอง
17
ธมฺมวโร
วัดคลองสำโรง
18
ปสนฺโน
วัดโพธิ์เอน
19
พุทธสีโล
วัดอินทราวาส
20
ฐานิสฺสโร
วัดตลาดใหม่
21
วิโรจโน
วัดม่วง
22
เขมจิตฺโต
วัดช้าง
23
ฐานจาโร
วัดบางจัก
24
ชินปาโล
วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาราม
25
อคคเทโว
วัดอบทม
26
ปญฺญาวโร
วัดสิทธาราม
ทั้งหมด 26 รายการ
1 / 1