• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาภรโณ
วัดป้อมแก้ว
2
สุจิตฺโต
วัดลังกา
3
โธตโก
วัดป้อมแก้ว
4
กมโล
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
5
โสภณคุณเมธี
วัดบัวงาม(พระอารามหลวง)
6
สราวุโธ
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
7
สมสํวโร
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
8
มหาวีโร
วัดใหญ่
9
ฐานรโต
วัดป้อมแก้ว
10
ยุตฺโต
วัดป้อมแก้ว
11
ปุญฺญาคโม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
12
วิชฺชโย
วัดใหญ่
13
ญาณวิปุโล
วัดประทุมคณาวาส
14
เตชวโร
วัดพวงมาลัย
15
ญาณวิริโย
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
16
อนาวิโล
วัดประทุมคณาวาส
17
เขมวโร
วัดประทุมคณาวาส
18
อริญฺชโย
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
19
(นนฺทิโย)
วัดอินทาราม
20
นาควโร
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
ทั้งหมด 20 รายการ
1 / 1