• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุภาทโร
วัดป้อมแก้ว
2
สิริภทฺโท
วัดบางแก้ว
3
ฐานิสฺสโร
วัดศรัทธาธรรม
4
ขนฺติสาโร
วัดบางแก้ว
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1