• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุขิโต
วัดจุฬามณี
2
สิริปญฺโญ
วัดบางกะพ้อม
3
ยุตตฺธมฺโม
วัดบางกะพ้อม
4
สมฺปุณโณ
วัดบางพรม
5
อุปสนฺโต
วัดบางพรม
6
ปภากโร
วัดบางแคน้อย
7
(วรปุญฺโญ)
วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1