• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สีลเตโช
วัดสองพี่น้อง
2
นาถธมฺโม
วัดเขาชมพู
3
อภิชาโต
วัดเขาชมพู
4
สุทฺธิวํโส
วัดหนองบัว
5
ฐานิโย
วัดห้วยทรายใต้
6
วชิรวํโส
วัดทองนพคุณ
7
สิริธมฺโม
วัดทองนพคุณ
8
ชินวโร
วัดลิ้นช้าง
9
กนฺธนนฺทโย
วัดชลธราราม
10
ทิพวณฺโณ
วัดยางชุม
11
นริสฺสโร
วัดตาลกง
12
อาภสฺสโร
วัดหนองปรง
13
สิริจนฺโท
วัดมหาธาตุวรวิหาร
14
รตนวณฺโณ
วัดม่วงงาม
15
ขนฺติสาโร
วัดลาดศรัทธาราม
16
ปภสฺสโร
วัดช่อม่วง
17
ชุติปญฺโญ
วัดหนองหญ้าปล้อง
18
อติธมฺโม
วัดในกลาง
19
อภินนฺโท
วัดเขาพระ
20
ฐานวโร
วัดศรีษะคาม
21
กิตฺติปญฺโญ
วัดอุตมิงคาวาส
22
โชติวณฺโณ
วัดสมุทรโคดม
23
อรุโณ
วัดปึกเตียน
24
สญฺญโต
วัดธรรมรังษี
25
กนฺตวณฺโณ
วัดข่อย
26
จนฺทสาโร
วัดหนองปรง
27
ฐานิโย
วัดหนองส้ม
28
พหุชาคโร
วัดโพธิ์เรียง
29
สุทฺธสีโล
วัดกำแพงแลง
30
ฐิตทินฺโน
วัดลำตะเคียน
31
อกฺกรํสี
วัดเขื่อนเพชร
32
เขมกาโม
วัดโป่งเกตุ
33
ฐิตเปโม
วัดวังบัว
34
เขมจาโร
วัดลิ้นช้าง
35
ปญฺญาโภ
วัดตาลกง
36
อนิญฺชิโต
วัดพุสวรรค์
37
สนฺตจิตฺโต
วัดมหาธาตุวรวิหาร
38
จิตฺตปญฺโญ
วัดดอนมะขามช้าง
39
ธมฺมโรจโน
วัดเสาวคนธ์
40
สุกฺกธมฺโม
วัดหนองเผาถ่าน
41
ปญฺญาวฑฺโฒ
วัดถ้ำรงค์
42
ตปสีโล
วัดท่าเรือสามัคคี
43
ฐิตคนฺโธ
วัดอรัญญาราม
44
จนฺทโชโต
วัดศรีชุมแสงบุญญาราม
45
ปญฺญาทีโป
วัดสมุทรคาม
46
ยติโก
วัดท่าคอย
47
วิสุทฺโธ
วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
48
วุฑฺฒิญาโณ
วัดชีสระอินทร์
49
วชิรวโร
วัดห้วยเสือ
50
สุมงฺคโล
วัดอินจำปา
ทั้งหมด 165 รายการ
1 / 4