• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุทฺธิวํโส
วัดหนองบัว
2
กนฺธนนฺทโย
วัดชลธราราม
3
ทิพวณฺโณ
วัดยางชุม
4
นริสฺสโร
วัดตาลกง
5
อรุโณ
วัดปึกเตียน
6
อกฺกรํสี
วัดเขื่อนเพชร
7
เขมกาโม
วัดโป่งเกตุ
8
ปญฺญาโภ
วัดตาลกง
9
ฐิตคนฺโธ
วัดอรัญญาราม
10
จนฺทโชโต
วัดศรีชุมแสงบุญญาราม
11
ยติโก
วัดท่าคอย
12
อติชาคโร
วัดสารหิตาวาส
13
ขนฺสมฺปนฺโน
วัดโป่งเกตุ
14
ภูริปญฺโญ
วัดสหธรรมิการาม
15
อชิโต
วัดวิบูลย์ประชาสรรค์
16
จนฺทโชโต
วัดท่าคอย
17
ยโสธโร
วัดบางประจันต์
18
ติกฺขปญฺโญ
วัดสหธรรมิการาม
19
จนฺทปญฺโญ
วัดยางชุม
20
ฐานิสฺสโร
วัดเขื่อนเพชร
21
สนฺตมโน
วัดสารหิตาวาส
22
อิทฺธิญาโณ
วัดสหธรรมิการาม
23
วุฑฺฒิธมฺโม
วัดป่าชลประทานราษฎร์
24
ฐิตปญฺโญ
วัดธรรมาราม
25
รุจิธมฺโม
วัดพุมะคำสามัคคี
26
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดยางชุม
27
สุทฺธิธมฺโม
วัดบางประจันต์
28
นรินฺโท
วัดเขาปากช่อง
29
ธนวํโส
วัดเกษมสุทธาราม
30
คุณวุฑฺโฒ
วัดยางชุม
31
อนามโย
วัดยางชุม
32
เขมวีโร
วัดอรัญญาราม
33
สิริวชิโร
วัดอรัญญาราม
34
กิตฺติภทฺโท
วัดท่าคอย
35
โฆสทินฺโน
วัดบรรพตาวาส
36
วรจิตฺโต
วัดชายนา
37
ปภาโส
วัดหนองเอื้อง
38
(โชติญาโณ)
วัดหนองเตียน
39
คุณวีโร
วัดดอนเตาอิฐ
ทั้งหมด 39 รายการ
1 / 1