• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ทิพวณฺโณ
วัดยางชุม
2
อติชาคโร
วัดสารหิตาวาส
3
จนฺทปญฺโญ
วัดยางชุม
4
สนฺตมโน
วัดสารหิตาวาส
5
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดยางชุม
6
อนามโย
วัดยางชุม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1