• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริจนฺโท
วัดมหาธาตุวรวิหาร
2
อติธมฺโม
วัดในกลาง
3
ฐานวโร
วัดศรีษะคาม
4
กิตฺติปญฺโญ
วัดอุตมิงคาวาส
5
โชติวณฺโณ
วัดสมุทรโคดม
6
กิตฺติธีโร
วัดมหาธาตุวรวิหาร
7
วรพนฺโธ
วัดในกลาง
8
ฐานิสฺสโร
วัดลักษณาราม
9
ธมฺมปสิทโธ
วัดศรีษะคาม
10
เขมธมฺโม
วัดดอนผิงแดด
11
สุขิโต
วัดลักษณาราม
12
ธมฺมธโร
วัดพิกุลแก้ว
13
อธิปญฺโญ
วัดราษฎร์ศรัทธา
14
โอภาโส
วัดนอกปากทะเล
15
(วฑฺฒจิตฺโต)
วัดเขาตะเครา
16
อนุจารี
วัดปากอ่าวบางตะบูน
17
ปุญฺญกุสโล
วัดบางขุนไทร
18
วรปญฺโญ
วัดลักษณาราม
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1