• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
นาถธมฺโม
วัดเขาชมพู
2
อภิชาโต
วัดเขาชมพู
3
ชุติปญฺโญ
วัดหนองหญ้าปล้อง
4
วิโรจโน
วัดหนองหญ้าปล้อง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1