• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จารุวณฺโณ
วัดบ้านท่ามะนาว
2
คุณากโร
วัดเขามัน
3
กนฺสีโล
วัดหนองมงคล
4
ธนปญฺโญ
วัดรักดีคีรีวัน
5
ปภสฺสโร
วัดห้วยทรายขาว
6
(ปญฺญาสิริ)
วัดคลองวาฬ(พระอารามหลวง)
7
ฐิตญาโณ
วัดสุวรรณาราม
8
สุวณฺณโชโต
วัดห้วยทรายขาว
9
ภูริปญฺโญ
วัดโป่งโก
10
มหาวชิโร
วัดเขาโบสถ์(พระอารามหลวง)
11
ธมฺมจารี
วัดทางสาย
12
สุจิตฺโต
วัดมรสวบ
13
นิติสาโร
วัดห้วยทรายขาว
14
วิริยธโร
วัดห้วยทรายขาว
15
มหานาโค
วัดสุวรรณาราม
16
อาชิโต
วัดป่าร่อน
17
ถิรปญฺโญ
วัดทางสาย
18
พลญาโณ
วัดทางสาย
19
ปญฺญาวุโธ
วัดเขาโบสถ์ (พระอารามหลวง)
20
อโนมปญฺโญ
วัดทางสาย
21
สนฺตมโน
วัดหนองโป่ง
22
(สุจิณฺโณ)
วัดเขาโบสถ์(พระอารามหลวง)
23
มหาลาโภ
วัดเขาน้อย
ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1