• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิริยธมฺโม
วัดดอนมะกอก
2
จรณธมฺโม
วัดดอนมะกอก
3
อภิวํโส
วัดบางเจริญ
4
สุวิโย
วัดดอนตะเคียน
5
วรทินฺโน
วัดทุ่งสีเสียด
6
ขนฺติโก
วัดคลองน้ำเค็ม
7
นิคโม
วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทร์
8
ชยวฑฺฒโน
วัดห้วยสัก
9
กิจฺจสาโร
วัดกำมะเสน
10
เปมสีโล
วัดบางเบิด
11
ปุญฺญโณ
วัดบางเบิด
12
สุจิตฺโต
วัดปากแพรก
13
เทวสโร
วัดดอนมะกอก
14
มหาลาโภ
วัดดอนมะกอก
15
คิริภาโฆ
วัดดอนมะกอก
16
ญาณธมฺโม
วัดดอนมะกอก
17
ธีรวโร
วัดท่าม่วง
18
(อุปสนฺโต)
วัดดอนมะกอก
19
จนฺทธมฺโม
วัดน้ำตกเขาโพธิ์ทอง
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1