• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิริยธมฺโม
วัดดอนมะกอก
2
จรณธมฺโม
วัดดอนมะกอก
3
เทวสโร
วัดดอนมะกอก
4
มหาลาโภ
วัดดอนมะกอก
5
ญาณธมฺโม
วัดดอนมะกอก
6
(อุปสนฺโต)
วัดดอนมะกอก
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1