• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภากโร
วัดหนองกุ่ม
2
ฐานิสฺสโร
วัดเกตุชยาราม
3
สจฺจวโร
วัดด่านสิงขร
4
ฐิตคุโณ
วัดทุ่งมะเม่า
5
กิตติญาโญ
วัดสองกะลอนประชาสรรค์
6
รติโก
วัดหนองปรือ
7
ญาณทีโป
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์
8
อภิปญฺโญ
วัดเกาะหลัก(พระอารามหลวง)
9
กนฺตสีโล
วัดคลองวาฬ(พระอารามหลวง)
10
อินฺทปญฺโญ
วัดเขาอิติสุคโต
11
นาถธมฺโม
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์
12
ถิรปญฺโญ
วัดคลองวาฬ(พระอารามหลวง)
13
โกฏิรตโน
วัดคลองวาฬ(พระอารามหลวง)
14
ฐิตสุเมธี
วัดวังมะเดื่อ
15
สิทฺธิญาโณ
วัดคลองวาฬ(พระอารามหลวง)
16
ธีรภทฺโท
วัดสี่แยก
17
ปภสฺสโร
วัดเกตุชยาราม
18
วชิรเมธี
วัดคลองวาฬ(พระอารามหลวง)
19
กิตฺติจารี
วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง
20
ฐิตธมฺโม
วัดเกตุชยาราม
21
สิริขโต
วัดคลองวาฬ(พระอารามหลวง)
22
อุตฺตรวฑฺฒนสิริ
วัดหนองหินประชาราม
23
ฐิตกุโล
วัดนาหูกวาง
24
โชติวโร
วัดคั่นกระได
25
ธมฺมสุทฺโธ
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์
26
นิพนฺโธ
วัดธรรมิการามวรวิหาร
27
นรินฺทโร
วัดธรรมิการามวรวิหาร
28
อุตฺตมสกฺโก
วัดธรรมิการามวรวิหาร
29
(ฐิตทินฺโน)
วัดคลองวาฬ(พระอารามหลวง)
30
ธมฺมโสภโณ
วัดหนองหินประชาราม
31
(ถิรธมฺโม)
วัดนิคมสามัคคี
32
(วุฑฺฒิคุโณ)
วัดธรรมิการามวรวิหาร
33
อภิปญฺโญ
วัดเกาะหลัก(พระอารามหลวง)
34
ธมฺมสุทฺโธ
วัดอ่าวน้อย
35
อภิสุทฺโธ
วัดธรรมิการามวรวิหาร
ทั้งหมด 35 รายการ
1 / 1