• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภากโร
วัดหนองกุ่ม
2
อินฺทปญฺโญ
วัดเขาอิติสุคโต
3
กิตฺติจารี
วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง
4
ฐิตกุโล
วัดนาหูกวาง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1