• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาวีโร
วัดตาลเจ็ดยอด
2
ปญฺญาเสฏฺโฐ
วัดศาลาลัย
3
ฐานวโร
วัดไร่ใหม่สามัคคี
4
อุตฺตโม
วัดสามร้อยยอด
5
ปิยธมฺโม
วัดทุ่งประดู่
6
สุวณฺโณ
วัดสามร้อยยอด
7
กิตฺติวณฺโณ
วัดศาลาลัย
8
นาถสีโล
วัดสามร้อยยอด
9
ธีรธมฺโม
วัดบ้านหนองแก
10
อภิวณฺโณ
วัดบ้านใหม่
11
สมานฉนฺโท
วัดไร่ใหม่สามัคคี
12
ฉนฺทสีโล
วัดสามร้อยยอด
13
(อวิทฺยาโน)
วัดทุ่งประดู่
14
จิตฺตสุโภ
วัดหนองแก
15
โรจนวํโส
วัดหนองข้าวเหนียว
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1