• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาวีโร
วัดตาลเจ็ดยอด
2
อุตฺตโม
วัดสามร้อยยอด
3
สุวณฺโณ
วัดสามร้อยยอด
4
นาถสีโล
วัดสามร้อยยอด
5
สมานฉนฺโท
วัดไร่ใหม่สามัคคี
6
ฉนฺทสีโล
วัดสามร้อยยอด
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1