• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุขกาโม
วัดห้วยไทรงาม
2
ฐานทินฺโณ
วัดหนองยายอ่วม
3
เตชธโร
วัดเขาน้อย
4
(จิตฺตสุโภ)
วัดหนองพลับ
5
(ชาคโร)
วัดห้วยไทรงาม
6
อินฺทปญฺโญ
วัดเกษตรกันทราราม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1