• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิรสุโข
วัดดอนตรอ
2
จิรวฑฺฒโน
วัดสระไคร
3
โกวิโท
วัดป่าหวาย
4
ธมฺมวโร
วัดสว่างอารมณ์
5
อภิจิตฺโต
วัดบางหว้า
6
ปัญญาวุฑโฒ
วัดทุ่งเฟื้อ
7
อาทโร
วัดสำนักสงฆ์เทพประสิทธิ์
8
ธมฺมนรินฺโท
วัดสระไคร
9
ปริปุญฺโญ
วัดบางหว้า
10
วิเสสโต
วัดเขาแก้ววิเชียร
11
สุทธิญาโณ
วัดทุ่งเฟื้อ
12
ปทีโป
วัดสระไคร
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1