• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชินวํโส
วัดมัชฌิมวราราม
2
รตนปุรี
วัดพรหมราช
3
ชยสิทฺธิโก
วัดขอนหาด
4
จิตฺตธมฺโม
วัดท่าสะท้อน
5
ฉนฺทโก
วัดพรุบัว
6
ชยานนฺโท
วัดนันทาราม
7
ธีรวโร
วัดควนป้อม
8
กลฺยาโณ
วัดโคกปราด
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1