• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติปาโล
วัดเขาพนมไตรรัตน์
2
กตฺธมฺโม
วัดโสภณตีธาราม
3
ธมฺมโชโต
วัดคงคาเลื่อน
4
ฐิตสีโล
วัดอินทโชติการาม
5
รกขิตธมฺโม
วัดเสนาราม
6
วชิโร
วัดเสนาราม
7
อภิวฺฑฒโน
วัดบางสาร
8
กมฺมสุทฺโธ
วัดนากุน
9
อภโย
วัดยางใหญ่
10
ชินวโร
วัดชลธาราม
11
นาถกโร
วัดโสภณติธาราม
12
สิทฺธิญาโณ
วัดยางใหญ่
13
รตนโชโต
วัดเขาพนมไตรรัตน์
14
ปริปญฺโญ
วัดหลวงครู
15
เขมจิตฺโต
วัดบางสาร
16
สีลานุโลโม
วัดชุมโลง
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1