• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชิตมาโร
วัดใหม่
2
กตธมฺโม
วัดควนอุโบสถ
3
ปญฺญาสิริ
วัดขนาน
4
กิตฺติธโร
วัดประดู่หอม
5
นิปโก
วัดประดิษฐาราม
6
มหานาโท
วัดควนสระบัว
7
อินฺทวณฺโณ
วัดขนาน
8
สุชีโว
วัดประดิษฐาราม
9
ผลญาโณ
วัดวังหิน
10
คเวสโก
วัดใหม่
11
วรปญฺโญ
วัดประดิษฐาราม
12
ธมฺมทีโป
วัดควนคลัง
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1