• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภูริปญโญ
วัดเสาธงทอง
2
อธิจิตฺโต
วัดศรีสมบูรณ์
3
ยุทฺธโน
วัดเสาธงทอง
4
เขมปญฺโญ
วัดสุชาโต
5
มุนินฺโท
วัดคงคาสวัสดิ์
6
อสิญาโณ
วัดนาควารี
7
ปนฺตรโต
วัดนันทาราม
8
กิตฺติคุโณ
วัดกาญจนาราม
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1