• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จารุธมฺโม
วัดศิลาชลเขต
2
สุชโย
วัดสระสี่มุม
3
นวพโล
วัดเกล็ดแรด
4
เตชวโร
วัดศิลาชลเขต
5
สณฺหวาโจ
วัดสุธรรมาราม
6
เตชปญฺโญ
วัดศิลาชลเขต
7
สากยปุตโต
วัดเขาดิน
8
ปุญฺญนาโค
วัดศิลาชลเขต
9
วรวฑฺฒโน
วัดศิลาชลเขต
10
รตนโชโต
วัดขรัวช่วย
11
ธมฺมวาที
วัดประทุมทายราม
12
ฐานวโร
วัดแจ้ง วรวิหาร
13
จิตฺตปาโล
วัดชนาราม
14
กตปุญฺโญ
วัดเขาพนมไตย์
15
สุธมฺโม
วัดศิลาชลเขต
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1