• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อติภทฺโท
วัดท่าเรือ
2
ฐิตคุโณ
วัดเชิงทะเล
3
ฉนฺทกาโม
วัดเทพกระษัตรี
4
ฐานวีโร
วัดเทพวนาราม
5
เขมนนฺโท
วัดเทพวนาราม
6
ปภาโส
วัดท่าเรือ
7
อติวีโร
วัดศรีสุนทร
8
ถิรจิตโต
วัดเชิงทะเล
9
อภโย
วัดเชิงทะเล
10
ปวฑฺฒโน
วัดเทพวนาราม
11
สุจิตฺโต
วัดเทพวนาราม
12
ชินวโร
วัดเชิงทะเล
13
คุณากโร
วัดเทพวนาราม
14
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดเทพวนาราม
15
คุณยุตฺโต
วัดเชิงทะเล
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1