• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตคุโณ
วัดเชิงทะเล
2
เขมนนฺโท
วัดเทพวนาราม
3
ถิรจิตโต
วัดเชิงทะเล
4
อภโย
วัดเชิงทะเล
5
ชินวโร
วัดเชิงทะเล
6
คุณากโร
วัดเทพวนาราม
7
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดเทพวนาราม
8
คุณยุตฺโต
วัดเชิงทะเล
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1