• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กลฺยาณธมฺโม
วัดเกษตรราราม
2
จิตฺตวิริโย
วัดฑีฆาราม
3
พลญาโณ
วัดปราการ
4
ฐิตคฺโณ
วัดถ้ำสิงขร
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1