• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อสิญาโณ
วัดคลองขนุน
2
สิริปญฺโญ
วัดพระบรมธาตุไชยา
3
นายโก
วัดบางสวรรค์
4
อคฺคปญฺโญ
วัดพัฒนาราม
5
สุรวํโส
วัดพระบรมธาตุไชยา
6
นิพฺภโย
วัดวชิราราม
7
ปญฺญาวชิโร
วัดพุมเรียง
8
อิทฺธิญาโณ
วัดสุทธาวาส
9
จนฺทสโร
วัดธารน้ำไหล
10
คนฺธาโร
วัดพระพรหม
11
-
วัดพระบรมธาตุไชยา
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1