• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กนฺตสีโล
วัดพระพรหม
2
ฐานธมฺโม
วัดท่าเสวียด
3
ฐานจาโร
วัดนันทาราม
4
ธมฺมโชโต
วัดอัมพรา
5
อนาลโย
วัดตรณาราม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1