• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โสภโณ
วัดกาฬสินธุ์
2
เกสโร
วัดกาฬสินธุ์
3
ขนฺติโก
วัดวิชิตดิตถารา
4
วราสโย
วัดบ้านส้อง
5
กตคุโณ
-
6
จิตฺตญาโณ
วัดไกรสร
7
-
วัดสุมังคลาราม
8
-
วัดกาฬสินธุ์
9
ปญฺญาวโร
วัดอัมพวัน
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1