• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณวีโร
วัดบ่อมะปริง
2
อิทฺธิญาโร
วัดท่าเจริญ
3
ฐิตธมฺโม
วัดกาฬสินธุ์
4
สุชีสุทฺโธ
วัดไกรสรเขตราราม
5
สุรตโน
วัดบ้านแสง
6
วีรชโย
วัดเวียง
7
อนฺทปญฺโญ
วัดไกสรเขตราราม
8
ฐานิสสโร
-
9
อภิกิญฺจโณ
วัดโลกการาม
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1