• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ดร.อตฺถยุตฺโต
วัดบ้านนา
2
คุตฺตธมฺโม
วัดชโลตตมาราม
3
สุภชโย
วัดเวียงสระ
4
อติวีโร
วัดควนท่าแร่
5
ฐิตเมโธ
วัดควนท่าแร่
6
สุวณฺโณ
วัดควนท่าแร่
7
สทฺธาธิโก
วัดสมหวัง
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1