• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
พทฺธสีโล
วัดควนศรี
2
อมรธมฺโม
วัดพัฒนารมย์
3
วิสุทฺธสีโล
วัดท่าเจริญ
4
สิริภทฺโท
วัดน้ำรอบ
5
สิรินฺธโร
วัดไทร
6
ธีรปญโญ
วัดท่าเจริญ
7
ธีรปญฺโญ
วัดสุวรรณธาราม
8
กนฺตสีโล
วัดคลองขนุน
9
กิจฺจโก
วัดศรีสมนึกบำรุงธรรม
10
สิริธมฺโม
วัดท่าเจริญ
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1