• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปิยสีโล
วัดตะกรบ
2
สีลวิทสุทฺโท
วัดคุณาราม
3
ปญฺญาวุโธ
วัดคุณาราม
4
ปญฺญาภาโค
วัดท่าไทร
5
ฐานจาโร
วัดตะกรบ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1