• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ติสฺสโร
-
2
ฐานวโร
วัดพังกาญจน์
3
สุเมธโส
วัดสมัยสุวรรณ
4
-
วัดท่ามะปริง
5
จิรธมฺโม
วัดบางมะเดื่อ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1