• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมโชโต
วัดศัทธาวนาราม
2
จารุธมฺโม
วัดตรีธาราราม
3
อภิญาโณ
วัดเนินสุวรรณ
4
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร
5
กิตฺติปญฺโญ
วัดจันทนาราม
6
อริฎฐโก
วัดพระแสง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1