• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โอวาทกาโม
วัดดอนกะถิ่น
2
ชวโน
วัดบางใหญ่
3
กิตฺติโก
วัดควนทอง
4
ปริชาโน
วัดนาทุ่ง
5
ภูริญาโณ
วัดบ่อพุทธาราม
6
อธิวโร
วัดสามัคคีธรรม
7
ถาวโร
วัดเฉลิมพระเกียรติ
8
อุตฺตโม
วัดมะปริง
9
วณฺณวีโร
วัดพระประสพ
10
วิสารโท
วัดน้ำรอบ
11
สญญโต
วัดท่าโรงช้ารง
12
ธีรภทฺโท
วัดตาขุน
13
ยติกโร
วัดสันติคีรีรมย์
14
กฺกธมฺโม
วัดทุ่งเซียด
15
อินฺทวีโร
วัดทุ่งเซียด
16
กตปุญโญ
วัดพังกาญจน์
17
อาริยธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
18
ธีรญาโณ
วัดธัญญาราม
19
โชติธมฺโม
วัดบางพลา
20
วิชโย
วัดเกาะธรรมประทีป
21
อาสโภ
วัดหนองไทร
22
กตปุญฺโญ
วัดบางมะเดื่อ
23
ขนฺติธมฺโม
วัดถ้ำวราราม
ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1