• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จรณสุทโธ
-
2
ฐิตรตโน
วัดบางใบไม้
3
ชยากโร
วัดโพธาวาส
4
กิตติธโร
วัดตรีธาราราม
5
กิตฺติธโร
วัดบางใบไม้
6
ขนฺติธมโม
วัดไกรสร
7
กตปุญฺโญ
วัดไทร
8
พุทธสโร
วัดบางใบไม้
9
วิสุทฺโธ
วัดโพหวาย
10
ฐิตสทฺโธ
วัดสามัคคีผดุงพันธ์
11
สราวุโธ
วัดพัฒนาราม
12
ขนฺติธโร
วัดสุวรรณธาราราม
13
วิสุทฺธสีโล
วัดพัฒนาราม
14
อธิปุญโญ
วัดพุทธบูชา
15
วรกิจโจ
วัดสุนทรนิวาส
16
ฐิตสีโล
วัดธารวดี
17
กิตฺติสมฺปนฺโณ
วัดสมัยสุวรรณ
18
วิสุทฺธิสาโร
วัดวารีวงศ์
19
ธมฺมวโร
วัดหนองไทร
20
-
วัดสมหวังวนาราม
21
โชติญาโณ
วัดควนสุบรรณ
22
-
วัดดอนกะถิน
23
-
วัดพัฒนาราม
24
วิสุทฺธิญาโณ
วัดพังกาญจน์
ทั้งหมด 24 รายการ
1 / 1