• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยากโร
วัดโพธาวาส
2
ขนฺติธมโม
วัดไกรสร
3
ฐิตสทฺโธ
วัดสามัคคีผดุงพันธ์
4
สราวุโธ
วัดพัฒนาราม
5
-
วัดพัฒนาราม
6
วิสุทฺธิญาโณ
วัดพังกาญจน์
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1