• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สญฺญโม
วัดหน้าค่าย
2
ฐานธมฺโม
วัดท่ามะปริง
3
อรุโณ
วัดปากคลอง
4
อสโม
วัดสามัคคีชัย
5
-
วัดมณีสพ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1