• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุจิณฺโณ
วัดบางแหวน
2
กตปุญฺโญ
วัดชุมพรรังสรรค์
3
วรธมฺโม
วัดท่าไทร
4
ฐานวโร
วัดเขาสร้อยทอง
5
ยตฺฐิโก
วัดวังใหม่
6
สุจิตฺโต
วัดน้ำผุด
7
สุรสกฺโก
วัดศาลาลอย
8
โชติปญฺโญ
วัดบางหมาก
9
ฐานธมฺโม
วัดปากคลอง
10
สนฺติถโร
วัดปากคลอง
11
วราสโย
วัดหัวกรูด
12
สุธมฺโม
วัดท่ายางกลาง
13
อตฺตทีโป
วัดชุมพรรังสรรค์
14
เตชปญฺโญ
วัดคอเตี้ย
15
ตปสีโล
วัดวิสัยนรรพต
16
รกฺขิตสีโล
วัดวิภาวดีวราราม
17
ญาณเมธี
วัดช่องรอ
18
กิจฺจสาโร
วัดท่ายางกลาง
19
กิตฺติปาโล
วัดหูรอ
20
ธีรวาที
วัดท่าโพธิ์
21
ถาวรธมฺโม
วัดบางลึก
22
ชยโชติ
วัดดอนทรายแก้ว
23
มหาวีโร
วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์
24
ปัญฺญาวุฑโฒ
วัดเกาะเจริญสันติธรรม
25
กตกิจฺโจ
วัดท่ายางเหนือ
26
เตชปญฺโญ
วัดไทถาวร
27
กมฺมสุทโธ
วัดท่ายางเหนือ
28
อชิโต
วัดสุบรรณนิมิตร
29
ชาตปุญฺโญ
วัดเขาปูน
30
-
วัดพระขวาง
31
-
วัดโพธิราม
32
ธนลาโภ
วัดบ้านนา
33
-
วัดดอนรวบ
34
โชติธมฺโม
วัดทุ่งหงส์
35
วิริยธฺโร
วัดวิสัยเหนือ
36
-
วัดหน้าค่าย
37
อภิรโต
วัดโพธิการาม
38
-
วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์
39
-
วัดถ้ำสิงห์
40
-
วัดขุนกระทิง
41
โชติปญฺโญ
วัดคูขุด
42
โกสโล
วัดศรีสุเทพ
ทั้งหมด 42 รายการ
1 / 1